PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
„TWIN GLASS” ROMANOWSKI ZBIGNIEW z siedzibą w Augustowie, ul. 3 Maja 53 informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.05.00-20-0044/20-00 na realizację projektu pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla „TWIN GLASS” ROMANOWSKI ZBIGNIEW””, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

Beneficjent: „TWIN GLASS” ROMANOWSKI ZBIGNIEW”
Województwo: podlaskie”
Miejscowość: Augustów
Wartość projektu: 79.524,06 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 79.524,06 PLN

logotyp

„TWIN GLASS” ROMANOWSKI ZBIGNIEW z siedzibą w Augustowie  informuje, że zawarła umowę nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0356/20-00 na realizację projektu pn.

 „Wdrożenie do produkcji nowego modułu szybowego do konstrukcji okiennych w firmie Twin Glass „, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Opis projektu: Celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnego procesu produkcji w branży szyb zespolonych oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego  produktu.

Zostanie to osiągnięty poprzez wprowadzenie do  produkcji innowacyjnych modułów szybowych do stolarki otworowej (okna i drzwi). Cel ten powinien zostać zrealizowany dzięki wprowadzeniu innowacji technologicznych w procesie produkcji, unowocześnieniu procesu produkcji modułów szybowych oraz produkcja nowych innowacyjnych produktów (moduły szybowe o polepszonych parametrach termicznych i akustycznych, lepszej wytrzymałości konstrukcyjnej, odporności na zarysowania oraz lepszych parametrach bezpieczeństwa i antywłamaniowości)

Inwestycja związana jest bezpośrednio z wdrożeniem przez Wnioskodawcę zakończonych prac B+R we współpracy z Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci  nowego modułu szybowego, który wg naszego wynalazku eliminuje konieczność stosowania wzmocnień stalowych w profilach okiennych ramy i skrzydła z PCV

Projekt zakłada wdrożenie innowacji procesowej i produktowej.

Beneficjent: „TWIN GLASS” ROMANOWSKI ZBIGNIEW

województwo: podlaskie

miasto:  Augustów

Wartość projektu: 13.764.265,80 PLN.

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 5.595.230,00 PLN.